Müügitingimused

(kehtivad alates 17.septembrist 2012.a)

1. Pakkumise kehtivuse tähtaeg.

1.1. Kirjalik pakkumine kehtib 30 kalendripäeva arvates pakkumise vormistamise päevast, välja arvatud juhul, kui pakkumises on näidatud teisiti.

2. Ostu-müügitellimus.

2.1. Ostu-müügitellimus on:

2.1.1. faksi- või postiga või e-postiga saadetud ostja vastav kiri;

2.1.2. ostja poolt allkirjastatud tellimus;

2.2. Müügitellimuse kinnitus saadetakse kliendi nõudmisel.

2.3. Pooled peavad viivitamatult teatama teineteisele asjaoludest, mis võivad kauba müügile kahjustavalt mõjuda.

3. Kauba eest tasumise kord.

3.1. Müüja edastab ostjale arve-saatelehe kaupade üleandmisel, kui pooled ei ole eelnevalt teisiti kokku leppinud.

3.2. Ostja tasub kaupade eest arve-saatelehes näidatud tähtajaks.

4. Kaupade üleandmine ja omandiõigus.

4.1. Ostja nõudmisel müüja kirjalikult informeerib ostjat kaupade üleandmise ajast.

4.2. Kaup antakse üle vastavalt müüja ja ostja kokkuleppele:

4.2.1. müüja laos aadressil Peterburi tee 71 Tallinn;

4.2.2. ostja soovitud kohas.

4.3. Kauba juhusliku kahjustamise riisiko läheb üle ostjale kauba üleandmisega.

4.4. Omandiõigus läheb üle ostjale kauba üleandmisega.

5. Kauba ümbervahetamine ja tagastamine.

5.1. Juhul, kui ostetud kaup osutub ostjale mittevajalikuks, võib ostja kauba müüjale tagasi müüa 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast.

5.2. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ning sellel ei tohi olla paigaldamise ja kasutamise jälgi ning vigastusi.

5.3. Ostjale korvatakse 80% kauba hinnast (ilma käibemaksuta) ning tasumine toimub ülekandega ostja pangakontole. Kauba tagastamine toimub ostja kulul.

6. Pretensioonid.

6.1. Ostja esitab müüjale pretensiooni kaupade puudujäägi või nähtavate kahjustuste korral 3 (kolme) kalendripäeva jooksul ja kaupade mittekvaliteetsuse või Lepingule mittevastavuse korral 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates kauba üleandmisest.

6.2. Mittekvaliteetse või Lepingule mittevastava kauba üleandmisel on müüja kohustatud ostja nõudmisel vahetama mittekvaliteetse kauba ümber kvaliteetse kauba vastu;

6.3. Müüja ei vastuta kauba ebaõige ekspluateerimise või mitteotstarbekohase kasutamisega kaubale tekitatud kahjustuste eest.

7. Tasumisega viivitamine.

7.1. Ostuhinna tasumisega viivitamise korral müüjal on õigus nõuda ostjalt viivist 0,1% (üks kümnendik protsenti) tähtaegselt tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

7.2. Ostja peab tasuma makse viivitamise korral kõik raha kättesaamisega seotud kulud.

8. Vääramatu jõud.

8.1. Müügitingimustest ja Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid takistavad asjaolud, mille saabumist pooled ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Käesolevates müügitingimustes ja Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna:

8.1.1. üldstreiki, massilisi rahutusi;

8.1.2. sõda;

8.1.3. loodusõnnetused;

8.1.4. riigivõimu akti, mis oluliselt takistab Lepingu täitmist;

8.1.5. muu eelloetlemata asjaolu, mida mõlemad pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.

8.2. Pool, kelle tegevus on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele.

9. Pooltevahelised teated.

9.1. Pooltevahelised Müügitingimustest tulenevad ja Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

9.2. Informatsioonilist teadet võib edastada suuliselt, telefoni kaudu.

10. Muud tingimused.

10.1. Käesolevad Müügitingimused ning Leping tühistab kõik pooltevahelised kaupade üleandmist puudutavad varasemad suulised või kirjalikud kokkulepped.

10.2. Kõik Müügitingimustest või Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Harju Maakohtus.